Algemene voorwaarden deelname Schrijfevent 3.0

Waar hieronder ‘trainingen’ gebruikt wordt, wordt trainingen, cursussen, workshops en events bedoeld.

1. Organisatie/werkwijze
Alle trainingen worden onder regie van Taaluilen bv uitgevoerd.

2. Kwaliteit
Taaluilen bv staat garant voor de kwaliteit van haar trainingen. De trainers zijn gekwalificeerd voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

3. Facturering en betaling
Taaluilen bv factureert de deelnemer het gehele factuurbedrag voor aanvang van de training. Taaluilen bv hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

4. Annulering
De deelnemer kan deelname aan een training annuleren. In dat geval is de deelnemer aan Taaluilen bv de volgende vergoeding verschuldigd:

• Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
• Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
• Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

5. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de training kan de deelnemer zich wenden tot de trainer of de directie van Taaluilen bv.

6. Algemeen voorbehoud
Taaluilen bv heeft het recht trainingen, leermiddelen en boeken te actualiseren, als daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd.

7. Aansprakelijkheid
Taaluilen bv is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8. Beeldmateriaal
Door met de algemene voorwaarden in te stemmen, geeft de deelnemer Taaluilen bv toestemming beeldmateriaal van de training te gebruiken en te verspreiden.